DrukujDrukuj

Nadwieprzański Park Krajobrazowy

Współautorzy:
  • galezowskit

W lutym 1990r. na obszarze województwa lubelskiego utworzono Ekologiczny System Obszarów Chronionych , obejmujący 37,8% powierzchni składający się z 6 parków krajobrazowych , 7 obszarów chronionego krajobrazu i 5 korytarzy ekologicznych . Nadwieprzański Park krajobrazowy jest piątym co do wielkości i liczy 4432 ha. Park położony jest nad środkowym biegiem Wieprza na styku 2 wielkich jednostek fizjograficznych: Wyżyny Małopolskiej i Niżu Zachodniorosyjskiego . Jest to jednocześnie umowna fizyczno- geograficzna granica między Europą Wschodnią a Zachodnią . Park ma kształt silnie wydłużony, bo aż prawie 25 km, natomiast szerokość jest niewielka i waha się od zaledwie 300 m. do nieco ponad 2,5km. Położony jest na terytorium 4 gmin : Łęczna , Milejów , Puchaczów , Spiczyn .
Nadwieprzański Park Krajobrazowy mimo że ma charakter typowo dolinny , odznacza się wyrażnym zróżnicowaniem typów krajobrazu . Część północna parku , od Ciechanek Krzesimowskich do Kijan obejmuje przełomowy odcinek Wieprza przez Równinę Łuszczowską . To tutaj Wieprz przełamuje się przez Łęczyński Guz Kredowy , tworząc wyjątkowo urokliwe miejsca . Dolina Wieprza jest tu wąskim , krętym jarem o stromych , sięgających 25m. wysokości zboczach . Wilgotne łąki pokrywające płaskie dno jaru wyraźnie kontrastują ze zboczowymi wychodniami utworów kredowych i towarzyszącą im roślinnością sucholubną i ciepłolubną . Wartościowym elementem przyrodniczym zarówno w parku , jak i w jego otulinie są starorzecza Wieprza . Występują tu cenne zbiorowiska roślinności wodnej i szuwarowej. Spotkać tu można szereg rzadkich gatunków roślin , a wśród nich na szczególną uwagę zasługują:
- rośliny wodne : salwinia pływająca , rzęsa garbata , grążel żółty , grzybienie białe
- rośliny łąkowe : kosaciec syberyjski , czosnek kątowy , storczyk szerokolistny
- rośliny kserotermiczne : miłek wiosenny , zawilec wielkokwiatowy , macierzanka Marschalla , ożanka właściwa
Świat zwierzęcy reprezentowany jest przez gatunki rzadkie i umiarkowanie rzadkie takie jak : makolągwa , krwawodziób , błotniak stawowy , rycyk , pustułka oraz kilka gatunków nietoperzy . Swoistymi osobliwościami przyrodniczymi są pomniki przyrody . W Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie tą wysoką rangę nadano aż 27 obiektom.

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (14 głosów)